Tik Tok Flow Poród
Instagram Flow Poród
Flow Poród You Tube
Facebook Flow Poród

Polityka prywatności

 

 • Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://www.flowporod.pl jest Verbum sp. z o.o.NIP: 9671420981, REGON:380634753, woj. Kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Bydgoszcz, miejsc. Bydgoszcz, ul. Gdańska nr 123, lok. 2, 85-022, Adres do doręczeń: ul. Kasztanowa, nr 22, lok. 6, 85-605 Byd- goszcz, zwana dalej Administratorem

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • Elektronicznie na adres: flowporod@gmail.com

  • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle – nia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

  • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów wyłącznie w niezbędnym do ich osiągnięcia zakresie i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

  • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbieranych danych

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

  • Udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane przez Formularz Kontaktowy. Podstawą prawną ta- kiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub kontakt z osobą będącą stroną umowy ( RODO art. 6 ust 1 lit. B);

  • Realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu www.flowporod.pl Podstawą prawną ta- kiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osobowych osoby, będącej stroną umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit. B);

  • Przechowywania danych o transakcjach handlowych w celach podatkowych. Podstawą prawną ta- kiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. C);

  • Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń (RODO art. 6 ust 1 lit. F).

Kategorie danych jakie zbieramy:

W zakresie korzystania ze strony www.flowporod.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

  • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

  • Nazwy stacji użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;

  • Czasu nadejścia zapytania;

  • Pierwszego wiersza żądania http;

  • Kodu odpowiedzi http;

  • Liczby wysyłanych przez serwer danych;

  • Informacji o przeglądarce;

  • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.flowporod.pl

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do

  • Zarządzania serwerem.

  • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony www.flowporod.pl oraz w ce- lach statystycznych i marketingowych w tym z wykorzystaniem narzędzi GoogleAnalytics i Facebook Pixel.

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania i obsługą za- mówień.

  • Imię i nazwisko.

  • Adres e-mail.

  • Numer telefonu.

  • Adres zamieszkania

  • adres dostarczenia zamówienia.

  • Historia zamówień

  • Numer rachunku bankowego.

  • Numer karty kredytowej.

a w przypadku podmiotów dokonujących zakupu w związku z działalnością gospodarczą również

  • Adres i nazwa firmy.

  • Numer NIP.

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem sklepu www.flowporod.pl

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie www.flowporod.pl . Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności.

Kto może być odbiorcami państwa danych osobowych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwa – rzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne ade- kwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

W przypadku dokonania zakupu w sklepie www.flowporod.pl i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych klientów jest FAKTUROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 — kod pocztowy 00-389, NIP 5213704420, KRS 0000572426 oraz Administratora.

W związku z obsługą płatności Państwa dane są przekazywane do operatora e-płatności oraz banku prowa- dzącego rachunek Administratora.

Ponadto w celu wydrukowania materiałów i wysłania zamówionego projektu odbiorcami danych będą pod- mioty świadczące usługi drukowania i logistyczne dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobo- wych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzysty- wane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klien- tów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte, jeżeli wystąpi brak możliwo – ści nawiązania współpracy.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zakupu za pośrednictwem strony flowpo- rod.pl będą przetwarzane w dokumentacji księgowej Administratora przez okres 7 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą prze- twarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obo- wiązku wynikającego z przepisu prawa;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych osobowych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie za- gadnienia, jak m.in.:

  • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;

  • Notyfikacja naruszeń;

  • Retencja danych;

  • Rejestr czynności przetwarzania danych;

  • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;

  • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane do-

tyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).

Pliki cookie – wersja robocza zestaw ciasteczek do zweryfikowania po uruchomieniu strony

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urzą- dzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.flowporod.pl nie przechowują pouf- nych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.flowporod.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądar- ka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji doty- czących plików cookie.

Ciasteczka niezbędne do funkcjonowania strony umożliwiają korzystanie z podstawowych jej funkcji, ta- kich jak nawigowanie na stronie. Strona nie może prawidłowo funkcjonować bez tych ciasteczek.

_ connect.sid – ciasteczko przechowujące sesję użytkownika dzięki czemu witryna kojarzy danego użyt – kownika i zapamiętuje wykonywane przez niego akcje takie jak dodawanie produktów do koszyka, logowanie (brak konieczności logowania za każdym razem kiedy zmieniamy podstronę), przeglądanie produktów. Bez tego cookie strona może nie działać tak jak powinna. Ciasteczko jest przechowywane w przeglądarce przez 30 dni. Podmiotem umieszczającym ten plik na urządzeniu użytkownika jest Administrator strony www.flow- porod.pl

Ciasteczka statystyczne pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.

Na stronie www.www.flowporod.pl stosujemy następujące ciasteczka statystyczne:

 • _ga – Używany przez aplikację Google Analytics. Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do genero- wania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

 • _gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzy- mywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika

 • _gid – Używany przez aplikację Google Analytics. Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do genero- wania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

Administrator strony www.flowporod.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie pod- daje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak mogą to robić Google i Facebook.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphi- theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasad – niony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP użytkownika, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z in – nymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzysta- nia ze strony www.www.flowporod.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalu- jąc wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/ga- optout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel. Administrator strony www.housecollection.pl korzysta z narzędzi marketingowych dostęp- nych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierowane są do użytkowników strony reklamy w serwisie Facebo- ok. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w po- staci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do użytkowników reklam spersonalizowanych pod kątem ich zachowań na stronie www.flowporod.pl Administrator zastosował Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi infor- macje o korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwerów Facebooka w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach i tam przechowywane.

Informacje zbierane przez Pixela Facebooka nie pozwalają Administratorowi na identyfikację użytkowników strony www.flowporod.pl Administrator otrzymuje jedynie informacje jakie działania podjął użytkownik w ramach strony. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ra- mach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym mar- ketingowych. Administrator nie ma wpływu na takie działania Facebooka. Informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Paulina Wojciechowska

kontakt@flowporod.pl

DOBRY PORÓD

E-book OCHRONA KROCZA

CIĄŻA BEZ BÓLU

DOBRY POŁÓG

Paulina Wojciechowska, Flow Poród